Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :Farbod Azsan
تاریخ:دوشنبه 3 آبان 1395-02:42 ق.ظ

آشنایی با اساطیر کثلهو/قسمت اول: Azathoth

اگر تا به حال اثری از لاوکرفت نخوانده باشید یا حتی اسمش به گوشتان نخورده باشد، مسلماً به صورت غیرمستقیم با آثاری که از او وام گرفتهاند برخورد داشتهاید. لاوکرفت نهتنها به عنوان پدر وحشت مدرن شناخته میشود و تقریباً تمام نویسندههای مطرح سبک وحشت که پس از شهرت گرفتن او دست به قلم بردند، خواه ناخواه از او تاثیر پذیرفتهاند، بلکه بزرگترین میراث او یعنی اساطیر کثلهو (یا به طور سادهتر کاتولو) کمکم دارد جایگاه ویژهای در فرهنگ عامه پیدا میکند و بر تعداد آثاری که از المانهای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بهره میگیرند روز به روز افزوده میشود.

اساطیر کثلهو به خودیِخود جذابیت زیادی دارد و حتی اگر هیچوقت قصد نداشته باشید داستانهای لاوکرفت را بخوانید یا با فرهنگ عامه درگیر شوید، به عنوان یک اسطوره‌ی هرچند مصنوع که به طور لجوجانه و منحصربفردی به انسان و جایگاه او در دنیا اهمیت چندانی نمیدهد و البته به خاطر بار فلسفی‌اش که هر فرد پوچگرایی را سر ذوق میآورد، حداقل ارزشش را دارید که یک آشنایی اولیه با آن داشته باشید.

هرکدام از معرفینامههایی که در ادامه خواهند آمد، بخشهایی از دنیای اساطیر کثهلو را به طور مختصر و مفید معرفی خواهند کرد. این معرفینامهها ترجمه‌ای از متن ویدئوهای کانال بوتوب The Exploring Series هستند.

پ.ن. ۱: برای آشنایی بیشتر با لاوکرفت به مدخل هوارد فیلیپس لاوکرفت در دانشنامهی هنر و ادبیات گمانهزن مراجعه کنید. 

پ.ن. ۲: اگر احیاناً به اسمی برخورد کردید و با آن اشنا نبودید٬ به احتمال زیاد در معرفی‌نامه‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. 


قسمت اول: Azathoth 

«فرای از این گیتی قاعدهمند، آن طاعون هرج و مرج و آشفتگی اسفل وقیحانه در مرکز ازلیت میجوشد و میخروشد: سلطان اهریمنی، آزاتوث بیکران، کسی که هیچ لبی جرات ادا کردن نامش را ندارد، کسی که در دخمههای بینشان و تاریک، فراتر از ابعاد زمان و مکان، در میان ضربان خفه و جنونآمیز طبلهای شرارتبار و نالهی ناچیز و یکنواخت فلوتهای نفرینشده، با اشتهایی هولناک آروارههایش را بر هم میزند.»

پویش رویایی کاداث ناشناخته


املا/معادل (های) فارسی: آزاتوث عَزِتاث

القاب: آشوب نخستین (The Primal Chaos) خدای کور ابله (The Blind Idiot God) سلطان اهریمنی (The Demon Sultan)

بهزحمت میتوان بدون اشاره به آزاتوث، از دیگر خدایان اساطیر کثهلو صحبت کرد. بیتردید آزاتوث قدرتمندترین و هولناکترین خدا میان خدایان بیرونی (Outer Gods) است و در کل اساطیر نقشی محوری دارد.

اولین اشاره به آزاتوث در یادداشتی که لاوکرفت در سال 1919 خطاب به خودش نوشته بود صورت گرفت: «آزاتوث. نامی کریه.» و در پی آن یادداشتی دیگر در همان سال: «زیارتی هولناک به دوردستها برای جستن سریر تاریک سلطان اهریمنی آزاتوث.» لاوکرفت تصمیم داشت با اتکا بر این ایده رمانی کامل بنویسد، ولی از این رمان فقط دستنوشتهای 500 کلمهای تحت عنوان «آزاتوث» باقی مانده است.

لاوکرفت بعدها به این خدای بیرونی در پویش رویایی کاداث ناشناخته (The Dream-Quest of Unknown Kadath)، زمزمهکنندهای در تاریکی (The Whisperer in the Darkness)، رویاهای درون خانهی ساحره (The Dreams in the Witch House) و شکارچی در شب (The Hunter in the Dark) اشاره کرد.  

با وجود اشارههای متعدد به اسم آزاتوث، خود او هیچگاه به طور دقیق توصیف نشده و هیچ شخصیتی نیز او را ملاقات نکرده است. باقی نویسندگان اساطیر کثهلو نیز این سنت را ادامه دادند و فقط در خفا از آزاتوث اسم بردند و در توصیف کابوسهای مبهم وجودیت او را نشان دادند.

آزاتوث در مرکز جهان هستی قرار دارد، گرچه برخی نظریهپردازان گمان میبرند که زیستگاه او هستهی سیارهی خودمان است. آزاتوث عموماً به شکل حجمی بیشکل و بینظم توصیف شده است که خدمتکاران خدایان بیرونی او را احاطه کردهاند؛ خدمتکارانی که هدفشان نواختن فلوتهای نفرینشده و طبلهای مجنونکننده برای خفته نگه داشتن آزاتوث است.

آزاتوث در رأس خدایان بیرونی قرار دارد و باور عمومی این است که او مسئول خلقت این دنیا، تمام دنیاهای موازی و هرآنچه که درونشان وجود دارد (منجمله خدایان بیرونی دیگر) بوده است.

پیرامون آزاتوث و وجودیت او سه نظریهی کلی وجود دارد:

نظریهی اول: آزاتوث صرفاً دستنشاندهی یک موجود بزرگتر و بهمراتب هولناکتر از خود اوست.

نظریهی دوم: آزاتوث همیشه خدایی کور و ابله نبوده است، بلکه میلیاردها میلیارد سال پیش درگیر نبردی کیهانی بوده، نبردی که تنها بازماندهاش خود اوست.

نظریهی سوم (معتبرترین نظریه): مخلوقات آزاتوث فقط در رویای او وجود دارند، رویایی که آزاتوث نسبت به آن آگاه نیست و کنترلی هم روی آن ندارد. به عبارتی تمام وجودیات دنیایی که در آن زندگی میکنیم، از اولین باکتری کرهی زمین تا خود شخص یوگ سوتوث (Yog-Sothoth)، همه بخشی از تخیل آزاتوث هستند. اگر روزی آزاتوث از خواب بیدار شود، همهچیز در یک چشم بر هم زدن نابود میشود و آزاتوث دوباره باید در تنهایی به حیات جاودانه و بیهدف خود ادامه دهد.

پیروان زمینی آزاتوث نهتنها بسیار معدود هستند، بلکه از جنون مطلق رنج میبرند، برای همین پی بردن به باورهای کالت آزاتوث کار آسانی نیست. ولی میتوان مطمئن بود که این باورها ماهیتی عمیقاً پوچگرایانه دارند. خواستهی عمومی پیروان آزاتوث احضار کردن خود او یا بخشی از وجود اوست تا شاید اربابشان نابودی و جنونی را که طالبش هستند در دنیای فانی رقم بزند.

«ظهور آزاتوث» اثر TentaclesandTeeth

آزاتوث کوچکترین امتیازی برای پیروانش قائل نیست و احتمالاً حتی از وجودشان خبر ندارد، ولی پیروان او از قبول کردن این حقیقت سر باز میزنند یا کلاً اهمیتی نمیدهند.

معلوم نیست که آیا پیروان او تاکنون در رسیدن به هدف خود موفقیتی کسب کردهاند یا نه، ولی برخی ادعا میکنند عامل اصلی رویداد تونگوسکا نه یک شهابسنگ، بلکه آزاتوث بوده است.

از قرار معلوم «آزاتوث» اسم واقعی این خدای بیرونی نیست، چون در نکرونومیکون (Necronomicon) به آن اشاره نشده است. نام واقعی آزاتوث وحشت و احترام زیادی در دل بیشتر موجودات اساطیر کثهلو برمیانگیزد.  

آزاتوث یکی از قابلتوجهترین خدایان اسطوره است، چون فلسفهی پشت وحشت کیهانی را بهخوبی نشان می‌دهد. آزاتوث یک موجود بیگانهی صددرصد بی‌تفاوت و بیروح است که کاملاً خارج از قلمروی درک و فهم بشری قرار دارد. هیچ راهی نیست تا با آزاتوث احساس همذاتپنداری کرد، او را فهمید یا خود را پیش او عزیز کرد. اگر روزی آزاتوث از خواب بیدار شود، جهان آفرینش به خواب فرو خواهد رفت.  
داغ کن - کلوب دات کام

Mosy
سه شنبه 4 آبان 1395 08:41 ب.ظ
یعنی هنوز کسی این پست رو ندیده؟
جالبه.
پاسخ Farbod Azsan : چرا٬ ولی خب دیدن لزوماً به معنای کامنت گذاشتن نیست.
Mosy
سه شنبه 4 آبان 1395 11:50 ق.ظ
خویه. از این سایت ها بازم یادت اومد بگو.
Mosy
سه شنبه 4 آبان 1395 12:46 ق.ظ
فقط مثل این که از آخرین مطلبش 1 سالی می گذره.
پاسخ Farbod Azsan : آره متاسفانه انتشار شگفتزار ۱ سالیه که متوقف شده. فکر کنم دلیلش عدم استقبال کافی و عدم وجود نیروی گرداننده بود. ولی خب الان بعضی از عواملش دارن تو سفید به فعالیتشون ادامه می‌دن.
Mosy
سه شنبه 4 آبان 1395 12:26 ق.ظ
این مجله اینترنتی شگفتزار چقدر خوبه. من چرا تا الان با همچین سایتی آشنا نبودم؟
ببین فربد، سایت های این مدلی، مثل همین شگفت زار و سفید بازم چیزی سراغ داری؟

از نشر پریان هم تو نمایشگاه کتاب افسانه اسلیپی هالو رو گرفتم. باید نمایشگاه بعدی کتاب لاو کرفت رو هم بگیرم.
پاسخ Farbod Azsan : من قبلاً توی پست ویلیام گیبسون لینک داده بودم به داستان ترجمه‌ای خودم تو شگفت‌زار. از اونجا می‌تونستی باهاش آشنا بشی.

در زمینه‌ی علوم انسانی این‌ دوتا رو پیشنهاد می‌دم:

http://tarjomaan.com/
http://anthropology.ir/
Mosy
دوشنبه 3 آبان 1395 12:49 ب.ظ
من خیلی وقت پیش ها می خواستم کتاب هاش رو شروع کنم ولی نمی دونم چرا یادم رفت.
رفتم کلی سرچ کردم، خیلی کتاب داره. کتاب ترجمه شده هم داره؟
پاسخ Farbod Azsan : اون اسامی‌ای که دیدی٬ داستان کوتاه‌هاش بودن٬ وگرنه کل نوشته‌های به جا مونده از لاوکرفت تو یه کتاب ۱۰۰۰ و خورده‌ای صفحه جا می‌شه.

انتشارات پریان سه چهارتا از داستانشو چاپ کرده:

http://www.parianpub.com/BookDetails.aspx?BookID=59

یه سری از داستاناشم توی مجله‌ی اینترنتی شگفت‌زار ترجمه شدن:

http://www.fantasy.ir/news/author/لاوکرافت-اچ-پی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic